Tota la informació
per entendre el món
que ens envolta

On busquen informació els teus alumnes?

Entenen la informació que troben?
Saben sintetitzar-la?
Són capaços de transformar-la en coneixement?

Els manuals de consulta...

Recullen els continguts curriculars de tercer, quart, cinquè i sisè de primària.
Eviten recórrer a cerques en obert a la xarxa i contenen informació rigorosa i completa adequada a cada edat.
Desperten la curiositat i l'interès per conèixer, per saber i per aplicar allò que s'estudia.

Els manuals són un ajut
per als alumnes
i les seves famílies.

Donen autonomia
i faciliten l'aprendre a aprendre.